Δημοσιοι φορείς και υπηρεσίες στην Ελλαδα

Σύνταξη Συμβάσεων

  Το τμήμα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES», που είναι εξειδικευμένο στη σύνταξη συμβάσεων, παρέχει στους εντολείς του ολοκληρωμένες υπηρεσίες με πρωταρχικό στόχο να ενισχύσει την εμπορική τους αξιοπιστία και να βελτιώσει τη διαπραγματευτική τους θέση. Παρέχουμε στους εντολείς μας νομικές συμβουλές, τόσο στο στάδιο της διαπραγμάτευσης, όσο και μέχρι τη σύναψη της τελικής συμφωνίας, διασφαλίζοντας για τους εντολείς μας τη δέσμευση και τη συμμόρφωση της άλλης πλευράς με τις συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.

  Ενδεικτικά, η δικηγορική μας ομάδα έχει παρασταθεί σε συμβόλαια αγοραπωλησίας, σύναψη συμβάσεων δανείων, εργασιακών συμβάσεων, σύναψη ναυλοσυμφώνων, συμβάσεις κατασκευής έργων και άλλα. Επιπρόσθετα, η δικηγορική μας εταιρεία ασχολείται και με σύναψη διεθνών συμβάσεων και παρέχει στους εντολείς της τόσο νομικές συμβουλές, σχετικά με το θέμα επιλογής του εφαρμοστέου δικαίου και τα θέματα δικαιοδοσίας, όσο και λύσεις σε περίπτωση σύγκρουσης νόμων. Το υψηλό επίπεδο παροχής νομικών υπηρεσιών της δικηγορικής μας εταιρείας αποτελεί υπόσχεση προς τους εντολείς μας, επιτυγχάνοντας γι’ αυτούς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και προωθώντας τα συμφέροντά τους ακόμα και πέραν των προσδοκιών τους.

 

Εταιρικές Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Αξιόγραφα και Εκκαθάριση

Οι διεθνείς επενδυτές καλούνται να ενεργούν άμεσα και αποτελεσματικά, προκειμένου να εκμεταλλεύονται και να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Το αφοσιωμένο και έμπειρο προσωπικό της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει στον διεθνή επενδυτή έγκαιρες και ακριβείς εταιρικές νομικές συμβουλές ακόμα και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η δικηγορική μας ομάδα διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία και είναι σε θέση να παρέχει στους πελάτες της νομικές συμβουλές και νομική υποστήριξη στα παρακάτω θέματα:

α) Σύνταξη γνωμοδοτήσεων,

β) Σύνταξη και αναθεώρηση συμβάσεων,

γ) Συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών,

δ) Αναδιάρθρωση εταιρειών,

ε) Κοινοπραξίες,

στ) Συμφωνίες μετόχων,

ζ) Συναλλαγές Κεφαλαιαγοράς,

η) Δημόσιες προσφορές,

θ) Εισαγωγή σε οργανωμένες και μη οργανωμένες αγορές, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο,

ι) Παροχήυπηρεσιώνμεσεγγύησης,

Το εξειδικευμένο στις εκκαθαρίσεις εταιρειών τμήμα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει στους πελάτες του νομική υποστήριξη από την έναρξη έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας  και χειρίζεται με υπευθυνότητα όλες τις υποθέσεις που σχετίζονται με:

Α) Διάλυση / Εκκαθάριση εταιρειών,

Β) Διαδικασία οικειοθελούς αποχώριση των μελών,

Γ) Διαδικασία επαλήθευσης απαιτήσεων των πιστωτών.

 

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και Κεφάλαια

Σ’ αυτή την τόσο γρήγορα αναπτυσσόμενη και τόσο αυστηρά οργανωμένη βιομηχανία, η ομάδα της Δικηγορικής Εταιρείας «DEDES & ASSOCIATES», με έμφαση στην καινοτομία, βρίσκεται πάντα σε ετοιμότητα να παρέχει τις πλέον κατάλληλες και αποδοτικές λύσεις στα παρακάτω θέματα:

- Ίδρυση και οργάνωση επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών,

- Ίδρυση, Εγγραφή και Αδειοδότηση των Συλλογικών επενδυτικών σχεδίων,

- Ίδρυση, Εγγραφή και Αδειοδότηση Κεφαλαίων, σύμφωνα με την Οδηγία της Ε.Ε. για τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών,

- Γενική υποστήριξη νομικής, κανονιστικής και διοικητικής φύσεως,

- Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες,

  • Συνεργασία με αλλοδαπές εταιρείες συναλλάγματος.

 

Διαγωνισμοί Δημοσίου Τομέα

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» διαθέτει ιδιαίτερα εκτενή, πολύπλευρη και ουσιαστική εμπειρία στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Διαγωνισμών (ιδίως κρατικών προμηθειών), εξαιτίας της πολυετούς της τριβής με την παροχή νομικής αρωγής σε εταιρίες που ασχολούνται κυρίως στον τομέα των κρατικών προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων (ιατρικών ειδών και εγκαταστάσεων - προμηθειών κλπ).

  Οι εντολείς μας απολαμβάνουν πλήρη νομική προστασία σε ζητήματα που αφορούν όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής μιας σωστής προσφοράς (κατάλληλη προετοιμασία δικαιολογητικών συμμετοχής, ερμηνεία όρων διακήρυξης, δάνεια εμπειρία κλπ), έως την κατακύρωση της ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και σε θέματα ερμηνείας, εκτέλεσης και τροποποίησης της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών και δικαστικών ενεργειών που ανακύπτουν σε έναν δημόσιο διαγωνισμό και απαιτούν την άμεση και ουσιαστική συνδρομή δικηγόρου (προδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, ασφαλιστικά μέτρα, προσβολή όρων διακήρυξης και άλλων πράξεων του διαγωνισμού, πρόσθετες παρεμβάσεις κ.λ.π.).

 

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει νομικές συμβουλές, σχετικά με συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών, τόσο σε φυσικά, όσο και σε νομικά πρόσωπα με εθνικό και διεθνές υπόβαθρο. Συμβουλεύουμε, της, της πελάτες της για τα προκαταρκτικά ζητήματα της επιδιωκόμενης συμφωνίας, αξιολογώντας της προοπτικές της και της ενδεχόμενους κινδύνους του εγχειρήματός της και της παρέχουμε νομική υποστήριξη σε κάθε βήμα και καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής. Βασικούς της πελάτες αποτελούν τόσο εταιρείες,  που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, όσο και νέες εταιρείες, που επιθυμούν να εισαχθούν. Εξαιτίας της εμπειρίας και της συνεργασίας της δικηγορικής της εταιρείας μ’ ένα δίκτυο δικηγορικών γραφείων απ’ όλο τον κόσμο, είμαστε σε θέση να παρέχουμε νομικές συμβουλές σε διάφορα νομικά ζητήματα που ανακύπτουν, ως συνέπεια της σύγκρουσης νόμων μεταξύ διαφορετικών χωρών.