Leje qëndrimi nënshtetësi heqje apelasi. Ju pyesni ne përgjigjemi.