Këshilla juridike procedurat në një proces gjyqësor dhe lirimi me kusht