E Drejta Familjare Birësimi dhe rruga ligjore që ndiqet