Διαγωνισμοί Δημοσίου Τομέα

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» διαθέτει ιδιαίτερα εκτενή, πολύπλευρη και ουσιαστική εμπειρία στο Δίκαιο των Δημοσίων Συμβάσεων και Δημοσίων Διαγωνισμών (ιδίως κρατικών προμηθειών), εξαιτίας της πολυετούς της τριβής με την παροχή νομικής αρωγής σε εταιρίες που ασχολούνται κυρίως στον τομέα των κρατικών προμηθειών και των δημοσίων συμβάσεων (ιατρικών ειδών και εγκαταστάσεων - προμηθειών κλπ).

  Οι εντολείς μας απολαμβάνουν πλήρη νομική προστασία σε ζητήματα που αφορούν όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, από την παροχή νομικών συμβουλών σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης και υποβολής μιας σωστής προσφοράς (κατάλληλη προετοιμασία δικαιολογητικών συμμετοχής, ερμηνεία όρων διακήρυξης, δάνεια εμπειρία κλπ), έως την κατακύρωση της ανάθεσης και την υπογραφή της σύμβασης, αλλά και σε θέματα ερμηνείας, εκτέλεσης και τροποποίησης της συναφθείσας δημόσιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών και δικαστικών ενεργειών που ανακύπτουν σε έναν δημόσιο διαγωνισμό και απαιτούν την άμεση και ουσιαστική συνδρομή δικηγόρου (προδικαστικές προσφυγές, ενστάσεις, αιτήσεις θεραπείας, ασφαλιστικά μέτρα, προσβολή όρων διακήρυξης και άλλων πράξεων του διαγωνισμού, πρόσθετες παρεμβάσεις κ.λ.π.).