Εργατικό Δίκαιο

<p><p>   Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της νομικής πρακτικής, στην οποία η Δικηγορική Εταιρεία <strong>«DEDES &amp; ASSOCIATES»</strong> παρέχει τόσο νομικές συμβουλές, όσο και παράσταση στα δικαστήρια, είναι το εργατικό δίκαιο. Η δικηγορική μας ομάδα που ασχολείται με το εργατικό δίκαιο χειρίζεται αποτελεσματικά τις διαφορές που ανακύπτουν από εργασιακές συμβάσεις, τόσο στην ξηρά, όσο και στη θάλασσα. Η δικηγορική μας εταιρεία αναλαμβάνει τη σύνταξη εργασιακών συμβάσεων και συμφωνιών εξαγοράς, καθώς επίσης και την παροχή συμβουλών για κάθε σχετικό θέμα με γνώμονα την πλέον επωφελή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας ή της επιχείρησης. Θέματα, όπως, η προστασία των εργαζομένων, οι συνθήκες εργασίας τους, η υγεία, η ασφάλεια και η κοινωνική προστασία τους αποτελούν απ’ τα θεμελιώδη πεδία ενδιαφέροντός μας. Η δικηγορική μας ομάδα είναι πάντα ενημερωμένη για τις τρέχουσες εξελίξεις σε αυτό τον συχνά εξελισσόμενο τομέα του δικαίου, διασφαλίζοντας την έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και νομική προστασία των εντολέων μας στον τομέα του εργατικού δικαίου.</p>