Εταιρικό Δίκαιο

       Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες και συμβουλές σχετικά με την οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Βασικό μας μέλημα είναι να καλύψουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών μας, σχετικά με τη σύσταση εταιρείας, κάνοντας τις πιο πρόσφορεςεπιλογές, κυρίως όσον αφορά στην εκλογή του κατάλληλου νομικού προσώπου της εταιρείας.Μ’ αυτό τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε επιτυχή έκβαση της υπό ίδρυση επιχείρησης, μεγιστοποιώντας το ποσό της επένδυσης και ελαχιστοποιώντας τους πιθανούς κινδύνους που σχετίζονται με το νομικό καθεστώς της επιχείρησης.

Το προσωπικό της δικηγορικής εταιρείας μας, που ασχολείται με το εταιρικό και εμπορικό δίκαιο, αναλαμβάνει τη σύσταση και εξαγορά εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως, την πώληση των ήδη υφιστάμενων εταιρειών, τη φροντίδα για τις διευθυντικές θέσεις, τους υποψήφιους μετόχους, την γραμματειακή υποστήριξη και την έδρα της εταιρείας, καθώς και την τήρηση του μητρώου υποχρεωτικών εγγραφών. Η δικηγορική μας εταιρεία ασχολείται, επιπλέον, με τη διαμόρφωση των εταιρικών σχέσεων και την εκκαθάριση των εταιρειών, καθώς επίσης και με οποιαδήποτε άλλα εταιρικά θέματα που τυχόν θα προκύψουν, έτσι ώστε οι πελάτες μας να απολαμβάνουν πλήρη νομική κάλυψη και ασφάλεια δικαίου.