Επιχειρηματική    Ανάπτυξη

  Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES» παρέχει νομικές συμβουλές στις επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν την εταιρική τους στρατηγική, αξιολογώντας την παρούσα κατάσταση και τις διαθέσιμες πηγές τους, με στόχο, αφενός την αξιοποίηση των δυνάμεων και των πλεονεκτημάτων τους και αφετέρου την ελαχιστοποίηση των αδυναμιών και των μειονεκτημάτων τους.

  Όλη η προτεινόμενη στρατηγική έχει ως στόχο να οδηγήσει τις επιχειρήσεις σε ουσιαστικές αλλαγές και κατά συνέπεια σε επιτυχημένα αποτελέσματα, μέσα από συμμετοχική διαδικασία όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού, υψηλότερων ή χαμηλότερων βαθμίδων. Η εξειδικευμένη ομάδα δικηγόρων που στελεχώνουν την εταιρεία μας σας παρέχει:

  -Αξιολόγηση της παρούσας δομής και λειτουργίας της εταιρείας σας.

  -Προτάσεις αποτελεσματικότερου καταμερισμού των πόρων σας.

  -Σύνταξη νέου ή/και ανανεωμένου Επιχειρηματικού Σχεδίου.

  Νομική υποστήριξη κατά τη διαδικασία υλοποίησης με διαρθρωτικές κινήσεις, όταν κρίνεται απαραίτητο.

  Επίσης, μπορούμε να σας συμβουλεύσουμε για:

  -Χρηματοοικονομικές λύσεις και εναλλακτικές προτάσεις δανεισμού.

  -Την γεωγραφική τοποθεσία της επιχείρησής σας.

  -Το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα σας ταίριαζε, με βάση τις γνώσεις, τις ικανότητες και την εμπειρία σας (νεοσύστατη επιχείρηση ή/και αλλαγή δραστηριότητας).

  -Τη στρατολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού σας.