Τραπεζικές και Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

Η Δικηγορική Εταιρεία «DEDES & ASSOCIATES», ενεργεί για λογαριασμό διεθνών και εθνικών Τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων για ποικίλα νομικά ζητήματα. Επιπλέον, η εταιρεία μας παρέχει νομικές συμβουλές σε θεσμικούς επενδυτές, δανειστές και οφειλέτες, σχετικά με τη δομή του συστήματος κεφαλαιαγοράς, καθώς και υπηρεσίες σχετικές με το άνοιγμα και τη διατήρηση τραπεζικών λογαριασμών, τόσο για φυσικά, όσο και για νομικά πρόσωπα (εταιρείες). Η δικηγορική μας ομάδα, που ασχολείται με τα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, γνωμοδοτεί για όλες τις σημαντικές συναλλαγές περιουσιακών στοιχείων, όπως π.χ. ομόλογα και αξιόγραφα, παρέχει νομικές συμβουλές, προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις του κάθε πελάτη και χειρίζεται κάθε πτυχή της συναλλαγής, απ’ το αρχικό στάδιο της διαδικασίας και τη συλλογή των απαιτούμενων εγγράφων, μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Η εκτεταμένη εμπειρία της δικηγορικής μας εταιρείας είναι η εγγύηση, που διασφαλίζει την ορθή, συνετή και εποικοδομητική διαχείριση των κεφαλαίων των πελατών μας.