Birësimi i një fëmije ne Greqi

E Drejta Familjare

Firma avokative «DEDES & ASSOCIATES» merr përsipër edhe trajton çështje të së drejtës familjare në gjithë Greqinë. Parime bazë

për ne janë konspiracioni dhe mbrojtja e të dhënave personale të klientëve tanë dhe pikësynimi bazë është përmbarimi i suksesshëmi

çështjeve tona. Eκιpi ynë avokativ specializohet në çështje divorci (konsensusi ose kontestimi), pensioni ushqimor ndaj bashkëshortit

dhe fëmijve, përkujdesjes-kujdestarisë prindërore, atësisë, birëzimit, mbrojtjes ligjore, dhunës brenda familjes, kontratave të

bashkëjetesës dhe në mënyrë indikative kryejmë veprimet gjyqësore të mëposhtme:

Përpilim dhe depozitim padish për pension ushqimor & kujdestarinë e fëmijve të mitur.

-Masa protektive – Akordim i pensionit ushqimor.

-Kërkesë divorci me konsensus.

-Masa protektive – Kërkesë pezullimi të bashkëjetesës martesore dhe rregullim të strehës familjare.

-Birësim

-Propozime – Suspendim të atësisë.

-Kontratë bashkëjetese.

Për t’i ardhur në ndihmë fëmijëve të braktisur, të lënë në mëshirë të fatit, shumë çifte vendosin t’i ofrojnë atyre një vatër familjare duke i mundësuar kështu një rritje më të shëndetshme dhe një jetesë më të mirë. Çdokush ka të drejtë të mirërritet dhe t’i ofrohen kushtet e përshtatshme për edukimin e tyre. Me qëllim ofrimin e një të ardhme, çiftet me ose pa fëmijë iu drejtohen strukturave përkatëse për të përmbushur hapat e duhur të kësaj procedure shpëtuese.

Dhe prinderit qe jan të interesuar per te birësuar një femij drrejtohen tek nje avokat për të ndjekur te gjithë procedurën.

Birësimi është një institut shumë i rëndësishëm i së drejtës familjare. Në themel qëndron e drejta e çdo fëmijë për t`u rritur në një familje, gjë që theksohet në nenin e parë të Kapitullit “Birësimi” në Kodin e Familjes. Kodi përcakton se: “Birësimi lejohet vetëm në rast se është në interesin e lartë të të miturit dhe garanton respektimin e të drejtave të tij themelore.”

Ku duhet te drrejtoheni për të birësuar një fëmij?

Janë dz katëgori miratimi të birsimit :

1) MIRATIMI PRIVAT

- Nëse ju e dini fëmijën që ju dëshironi për të birësuardrrejtoheni tek Departamenti e Shëndetit Publik dhe Mirëqenies Sociale të rajonit tuaj.

2)

- Nëse ju doni të birësoni një fëmijë nga një vend tjetër duhet serishte te drrejtoheni tek Departamenti i Shëndetit Publik dhe Mirëqenies Sociale të çdo rajoni por dhe tek Autoritetit Qendror për birësimet në bazë të Ministrisë së Punës.

Në të dy rastet zyra jonë mund tju ndihmojnë qe cdo procedure te pershpejtohet dhe te realizohet në mënyren ma te mire sipas ligjeve të shtetit Grek.

Sipas ligjëvë

- Një kufizim i madh për adoptimin e fëmijëve, është mosha e prindit ardhshëm birësues. Nuk duhet të jetë një ndryshim në një fëmijë më pak se 18 vjet dhe më të madh se 50. Ajo duhet të jetë mbi 30 vjeç dhe jo më të vjetër se 60.

Birësimi është një institut juridik i posaçëm që synon gjetjen e një familjeje birësuese zëvendësuese me atë biologike për fëmijën që konsiderohet i braktisur e cila i ofron dhe garanton në vijim të drejta të plota .

Kërkesa për të kryer birësim të një fëmije bëhet jo vetëm nga persona të cilët për arsye të ndryshme nuk mund të kenë fëmijë biologjikë, por edhe nga persona që kanë fëmijë, por dua të marrin nën përgjegjësi e të rrisin fëmijë të cilët nuk kanë mundësi të rriten nga prindërit e tyre, apo janë fëmijë të braktisur.

Birësimi lejohet vetëm për fëmijët e mitur, pra kur fëmija është nën 18 vjeç, dhe diferenca në moshë mes birësuesit dhe të birësuarit duhet të jetë jo më pak se 18 vjet. Nëse birësohet nga njëri bashkëshort fëmija i bashkëshortit, diferenca duhet të jetë jo më pak se 15 vjet. I mituri mund të birësohet nga një person i vetëm, ose edhe nga dy persona, vetëm në rastin kur ata janë bashkëshortë me njëri-tjetrin.

Personat nuk mund të birësojnë kur u është hequr nga gjykata përgjegjësia prindërore apo vuajnë nga sëmundje psikike apo një sëmundje, e cila vë në rrezik shëndetin dhe jetën e atij që do të birësohet. Gjykata duhet të bindet se birësuesi ka garancinë si person, se do të kryejë detyrën e birësuesit mbi mirërritjen dhe arsimimin e atij që do të birësohet.

Nëse fëmija që do të jepët për birësim i ka pindërit biologjikë, kërkohet pëlqimi i tyre. Kur fëmijës i kanë vdekur prindërit, gjykata që vendos nëse fëmija duhet të birësohet. Nëse personi që kërkon të birësojë një fëmijë është i martuar, duhet të merret edhe pëlqimi i bashkëshortit.

Vetë fëmija që do të birësohet nëse ka mbushur moshën 12 vjeç duhet të japë pëlqimin për birësimin para gjykatës. Nëse ka mbushur moshën dhjetë vjeç merret mendimi i tij.

Një i mitur që ndodhet në një institucion të përkujdesjes sociale, ose personit që e ka në përkujdesje, deklarohet i braktisur nga gjykata kur prindërit në mënyrë të dukshme, nuk janë interesuar për gjatë një viti, para paraqitjes së kërkesës për deklarimin e braktisjes. Kur i mituri ka qenë strehuar që nga lindja në një institucion, afati prej 1 viti kufizohet në 3 muaj.

Nëse prindërit biologjikë, nëpërmjet një deklarate japin pëlqimin që fëmija të jepët për birësim dhe vetë fëmijën e lënë nën kujdesin e këtyre institucioneve, afati kufizohet në 6 muaj.

Vlerësohen si në mënyrë të painteresuar për fëmijën, prindërit që vullnetarisht nuk kanë marrëdhënie të përzemërta për rritjen e tij dhe që kanë treguar pakujdesi në ushtrimin e përgjegjësisë prindërore. Gjykata i kërkon personit që ka paraqitur kërkesën për birësim shpjegime nëse janë bërë përjekje për gjetjen e prindërve dhe kthimin në familjen biologjike, kur kjo është e mundur.

Gjykata, që deklaron të braktisur të miturin, cakton në të njëjtin vendim kujdestarin për mirërritjen, arsimimin e fëmijës dhe kujdestari mund të jetë një institucion i përkujdesjes sociale ose një person i caktuar, nisur nga interesi më i lartë i të miturit.

Nëse gjatë procedurës për birësim paraqitet një kërkesë për njohje atësie, procedura pezullohet deri në përfundim të gjykimit për njohjen e atësisë, pasi precedencë në çdo rast ka familja biologjike dhe duhen bërë të gjitha përpjekjet që fëmija të qëndrojë pranë prindërve, nëse një gjë e tillë është e mundur.

Birësimi i prodhon efektet e tij nga data që vendimi i gjykatës merr formë të prerë dhe është një proces i pakthyeshëm. Pasi bëhet birësimi, pushojnë të drejtat dhe detyrimet e të birësuarit me familjen biologjike dhe lindin të drejta e detyrime me birësuesin dhe gjininë e tij. I birësuari merr mbiemrin e birësuesit dhe në rast birësimi nga dy bashkëshortë, mbiemrin e përbashkët të tyre.

Me kërkesë të birësuesit, gjykata mund të ndryshojë emrin e të birësuarit. I birësuari merr për emër nëne dhe ati atë të birësuesve. I mituri, prindërit biologjikë dhe birësuesit kanë të drejtën e mirëbesimit për procesin dhe dokumentacionin e birësimit, si shprehje të respektimit të jetës së tyre private.

Vetëm pasi i birësuari të ketë mbushur 18 vjeç, ka të drejtë të njihet me historinë e tij dhe, nëse është e mundur, me të dhënat për prindërit biologjikë.